بزودی

بزودی

مشخصات چرخ گوشت:

چرخ گوشت صنعتی ES152 elva در حال طراحی و تولید می باشد.

بزودی کلیه اطلاعات این چرخ گوشت در وبسایت الوا قرار خواهد گرفت.

برای کسب ازاطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.